Listopad 2016

30.11.2016

Revize kotlů na tuhá paliva

S koncem roku se přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva. Vyplývá to ze zákona o ochraně ovzduší, podle kterého každý majitel resp. provozovatel kotle na pevná paliva je povinen si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o tom doklad. Sankcí za neplnění je pokuta. Kontroly a revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného kotle.

Konkrétně se v § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší uvádí: Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky revizi kotle. Revize musí být provedena prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě a kontrole technického stavu zdroje. Doklad o kontrole musí být předložen na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Dokladem je potvrzení, že je kotel instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. Úřady po majitelích kotlů mohou od 1. 1. 2017 požadovat doklad o tom, že mají kotel v pořádku. Pokud ho mít nebudou, mohou dostat pokutu až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Koho se kontroly kotlů týkají

Provozovatelem zdroje je právnická nebo fyzická osoba, která kotel skutečně provozuje. V případě nejasností je za provozovatele určen vlastník spalovacího stacionárního zdroje. První kontrola technického stavu a provozu zdroje musí být provedena do 31. prosince 2016.

Pokud provozovatel kotle neprovede jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu kotle nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu potvrzení o provedení kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty do výše 20 000 Kč pro fyzickou osobu nepodnikající nebo do výše 50 000 Kč pro podnikající fyzickou nebo právnickou osobu.

Jak sehnat revizního technika pro kontrolu kotle

https://www.topenaridotace.cz/revize-kotlu

Seznam revizních techniků ATMOS: https://www.atmos.eu/servisni-technici/

Seznam revizních techniků BENEKOV: https://www.benekov.com/kontroly-kotlu

Seznam revizních techniků DAKON: https://www.dakon.cz/povinne-kontroly-kotlu-tuha-paliva/

Seznam revizních techniků VIADRUS: https://viadrus.cz/revize-115.html

https://aptt.cz/opravneni-ozo.php

Jiří Svoboda

velitel SDH Řeporyje